Oudercommissie

De oudercommissie van Smiley Kids bestaat uit een groep ouders die het management ondersteuning biedt bij het ontwikkelen, vormgeven, toetsen en evalueren van het beleid.

De commissie vertegenwoordigt de ouders die gebruik maken van de diensten van Smiley Kids. Het doel is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders.

U als ouder kunt met uw suggesties over de kinderopvang terecht bij de oudercommissie.

De Taken van de oudercommissie

De taken van de oudercommissie bestaan uit het overleg voeren met en advies geven aan de directie van Smiley Kids over het intern beleid. Ook toetst en evalueert de commissie het kwaliteitsstelsel. Daarnaast betrekt de oudercommissie de andere ouders bij de kinderopvang, bijvoorbeeld door het organiseren van feestjes en themadagen.

Leden

Het aantal leden is minimaal drie en maximaal tien. Leden worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de oudercommissie en bij stilzwijgend goedkeuren van de overige ouders. De zittingsduur komt overeen met de duur van de plaatsing van de eigen kinderen bij het Kinderdagverblijf Smiley Kids.

Lid worden

Uitsluitend ouder(s) kunnen lid zijn van de oudercommissie. Personeelsleden en leden van de directie kunnen geen lid zijn, ook niet als zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van de kinderopvang. Per huishouden kan er maximaal één ouder lid zijn van de oudercommissie.

Waarom Smiley kids

Smiley Kids vindt het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een goed mens. Een mens dat eerlijk is, respect toont voor zichzelf, de ander en de omgeving. Een mens dat zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en sociaal denkend is.