Oudercommissie

Oudercommissie Smiley kids

De oudercommissie van Smiley Kids bestaat uit een groep ouder(s) die de leiding ondersteuning biedt bij het ontwikkelen, vormgeven, toetsen en evalueren van het beleid.
Zij vertegenwoordigen de ouder(s) die gebruik maken van de diensten van Smiley Kids. Het doel hierbij is dat de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk worden behartigd. U als ouder kunt dan ook met al uw suggesties ten behoeve van de kinderopvang terecht bij de oudercommissie.

De Taken van de oudercommissie

De taken van de oudercommissie bestaan uit het overleg voeren met en advies geven aan de directie van Smiley Kids over het interne beleid.
Ook toetst en evalueert zij het kwaliteitsstelsel. Daarnaast betrekt de oudercommissie de andere ouders bij de kinderopvang, bijvoorbeeld door het organiseren van feestjes en themadagen.

Leden

Het aantal leden is minimaal drie en maximaal tien. Deze worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de oudercommissie en bij stilzwijgend goedkeuren van de overige ouders. De zittingsduur komt overeen met de duur van plaatsing van eigen kinderen bij Kinderdagverblijf Smiley Kids.

Lid worden

Uitsluitend ouder(s) kunnen lid zijn van de oudercommissie.
Personeelsleden en leden van de directie kunnen geen lid zijn, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van de kinderopvang. Per huishouden kan er maximaal één ouder lid zijn van de oudercommissie.